Kiếm Tôn
19/01/2018

    Kiếm Tôn

Tuyệt kỹ : Vạn Kiếm Quy Tông

Đặc điểm :

Ø  Tinh thông kiếm trận, trừ ma trảm yêu. Môn nhân Kiếm Tôn luôn hành hiệp trượng nghĩa đem lại an bình cho bát quan tứ hải.

Ø  Cận chiến vật lý, công cao bạo cao, tả xung hữu đột, tất chiến tất sát