Tuyệt kỹ: Bát Hoang Hỏa Long
Tuyệt kỹ: Tiên Mộng Âm
Tuyệt kỹ : Quỷ Phiến Kinh Thiên
Tuyệt kỹ : Vạn Kiếm Quy Tông